Chi bộ Đảng

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Nguyen Hai-Thinh Nguyễn Hải Thịnh Bí Thư Chi Bộ
 055 3864501
2 Tran Thi Thanh-Hao Trần Thị Thanh Hảo Phó BT Chi Bộ
 055 3864661
3 Nguyen Tung Manh1 Nguyễn Tùng Mạnh Chi ủy viên